Huisregels Magic Fair

Toegang tot evenement

 • Toegang tot het Festival is alleen mogelijk met een geldig entree bewijs

 

Legitimatie 

 • Legitimatie verplicht, indien erom gevraag wordt

 

Toegangscontrole/beleid

 • Bezoekers kunnen voorafgaand aan het evenement gefouilleerd/gevisiteerd worden.
 • Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: rijwielen, geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, etenswaren, (hard)drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-) wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Het is verboden om clubkleding alsmede andere kleding en uitingen te dragen die als provocerend ervaren kunnen worden
 • Het op het evenemententerrein verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke of het verspreiden van enigerlei promotiemateriaal, is slechts toegestaan voor zover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van organisatie. • Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen.

 

Beeld en/of geluidsopname:

 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden.
 • Alle bezoekers geven door betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en foto-beelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren

 

Aanwijzingen:

 • Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GHOR en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
 • Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

 

Verwijdering:

 • Eenieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan door medewerkers van de organisatie, dan wel aangewezen personen, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) het evenemententerrein worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie. Eén en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de betrokkene(n), dat ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.

 

Alcohol/drugs:

 • Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Bij constatering van het in bezit hebben van alcohol door personen onder de 18 jaar volgt een waarschuwing en bij herhaling een verwijdering van het terrein.
 • Het is niet toegestaan om alcohol en drugs mee te nemen naar het evenement. Bij constatering wordt u de toegang geweigerd.
 • Aan dronken personen (te bepalen door de organisatie) wordt géén alcohol verstrekt.

 

Vluchtwegen:

 • Eenieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moet worden.

 

Aansprakelijkheid:

 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker De aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in een specifiek geval uitkeert vanwege enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

 

Vuur:

Open vuur is niet toegestaan.